Representative office

China
Shandong Province, Jinan, 79 Jiefang lu, Huaqiang Guojizhongxin